Obsah

Výrub drevín - životné prostredie

Výrub drevín

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a vyhlášky č. 24/2003.  Výrub drevín / stromy, kry, liany / rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrobe dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:

a/ na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,  / § 47 ods. 4 písm. a/ zákona o ochrane prírody /

b/ na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

c/ pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu / § 47 ods. 4 písm. d/ zákona o ochrane prírody /

d/ pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku / §47 ods. 4 písm. c/ zákona o ochrane prírody /

e/ ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov / § 47 ods. 4 písm. d/ zákona o ochrane prírody /

f/  na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom  ochrany, kde je výrub zakázaný podľa § 15 ods. 1 písm. e/ a § 16 ods. 1 písm. a/ v znení § 15 ods. 1 e/ / § 47 ods. 4 písm. e/ zákona o ochrane  prírody /

g/ ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody ú § 47 ods. 4 písm. f/ zákona o ochrane prírody /

Ak rozmery presahujú rozmery uvedené v bode a/, b/, c/, písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tlačivo " Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín" Vám bude poskytnutá na Obecnom úrade Nemce.

K žiadosti je potrebné doložiť: doklad o vlastníctve / LV /, situačný nákres a zaplatenie správneho poplatku vo výške 10,00 € fyzická osoba a 100,00 € právnická osoba.

Tlačivá