Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Výrub drevín - životné prostredie

Výrub drevín

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a vyhlášky č. 24/2003.  Výrub drevín / stromy, kry, liany / rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie (Obecný úrad Nemce - Intravilán). Ak si túto pôsobnosť vyhradil Obvodný úrad životného prostredia (extravilán) [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

Tento vydá rozhodnutie o výrobe dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:

  1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,  / § 47 ods. 4 písm. a/ zákona o ochrane prírody /
  2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
  3. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu / § 47 ods. 4 písm. b/ zákona o ochrane prírody /
  4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku / §47 ods. 4 písm. d/ zákona o ochrane prírody /
  5. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov / § 47 ods. 4 písm. d/ zákona o ochrane prírody /
  6. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom  ochrany, kde je výrub zakázaný podľa § 15 ods. 1 písm. e/ a § 16 ods. 1 písm. a/ v znení § 15 ods. 1 e/ / § 47 ods. 4 písm. e/ zákona o ochrane  prírody /
  7. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody ú § 47 ods. 4 písm. f/ zákona o ochrane prírody /

Ak rozmery presahujú rozmery uvedené v bode a/, b/, c/, písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tlačivo " Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín" Vám bude poskytnuté aj na Obecnom úrade Nemce.

K žiadosti je potrebné doložiť: list vlastníctva,  situačný nákres a zaplatenie správneho poplatku vo výške 10,00 € fyzická osoba a 100,00 € právnická osoba.

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu na Okresný úrad Banská Bystrica , Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. l, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu je povinný ten kto:

  1. obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu / § 47 ods. 4 písm. b/ zákona o ochrane prírody /
  2. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku / §47 ods. 4 písm. d/ zákona o ochrane prírody /

Vysvetlenie:

obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Tlačivá

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:89
TÝŽDEŇ:270
CELKOM:495178

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30