Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Plynofikácia Banská Bystrica - Nemce

Plynofikácia Banská Bystrica – Nemce, severovýchod I. etapa

 

Plánovanou výstavbou plynofikácie obce sa zaoberalo  obecné zastupiteľstvo  už vo februári roku 1991. Uložilo starostovi obce požiadať Ministerstvo financií SR o účelovú dotáciu 2 mil. Kčs, z ktorej by sa zakúpila regulačná stanica a vybudovala sa I. etapa plynovodu v chotári obce Kynceľová, na rozhraní s obcou Nemce vo vzdialenosti cca 900 metrov. Táto účelová dotácia by bola považovaná za združenú investíciu troch obcí:

Selce             1,000.000 Kčs

Nemce             600.000 Kčs

Kynceľová       400.000 Kčs

Účelová dotácia sa poskytovala len počas dvoch rokov výstavby plynovodu. V prípade pokračovania výstavby po ukončení roku 1992 si už musí potrebné financie na realizáciu zabezpečiť obec sama. Účelové prostriedky z MF mali byť použité na zaplatenie faktúr za regulačnú stanicu, za fakturovanie prvej etapy plynovodu v dĺžke do 1 km po regulačnú stanicu a na osadenie regulačnej stanice. Z dôvodu zvýšenia cien v roku 1991 sa predpokladaná  cena regulačnej stanice zvýšila z 1,600.000 Kčs na 2,000.000 Kčs. Súkromný podnikateľ, ktorý obec začiatkom roka navštívil a rokoval so starostom obce upozornil, že navrhnutá regulačná stanica je zbytočne predimenzovaná. Jednalo sa o stanicu RS 5000/2/2-440. Stačila by RS 3000. Obec si vyžiadala novú ponuku cien RS z firmy SIGMA Ústí nad Labem.  Po ukončení výstavby plynofikácie sa v zmysle Zákona o obecnom majetku plynovody stávajú majetok Plynární.

Zahájenie výstavby plynofikácie obce bolo začiatkom mesiaca november 1991 a to od Kynceľovej.  Po zakúpení RS ešte v roku 1991  práce pokračovali na jar 1992. Riaditeľ DMP š.p. Nemce sa vyjadril, že po prehodnotení odmeru plynu v podniku sa chcú ani oni finančne podieľať na plynofikácii obce.

Územné rozhodnutie na plynofikáciu obce Nemce bolo vydané v novembri 1991. Projektová dokumentácia bola hotová, čakalo sa na vyjadrenia Doprastavu, hygienika a Okresnej správy ciest. Realizáciou bola poverená na základe výsledkov výberového konania firma BaJ Ing. Miloš Hromada Banská Bystrica. Boli zakúpené rúry ᴓ 159 v dĺžke 900 m na prípojku VTL a uložené v areáli DMP š.p. Nemce. Objednali sa rúry ᴓ 219 – 350 b.m. v cene 384 Kčs/b.m., ᴓ 300 – 200 b.m. v cene 630 Kčs/b.m.. Celková cena už dovezených a aj objednaných rúr činila  spolu 464.000 Kčs. Zemné práce na celú trasu boli rozpočtované na sumu 250.000 Kčs, zváranie a osadenie rúr 1 b.m. cca 150 Kčs celkom 135.000 Kčs. Ďalšie náklady boli vyčíslené na odvod dane do štátu za pozemky pod Regulačnú stanicu vo výške 1 m2 po 20 Kčs, celkom 20.000 Kčs, práce pri vybavovaní územného rozhodnutia až po stavebné povolenie v sume 21.000 Kčs. Nakoľko v novembri 1991 vyšla nová vyhláška, podľa ktorej musí byť súhlas majiteľov pozemkov kde sa bude kopať, obec zistila vlastníkov a zabezpečila súhlasné podpisy. Tie boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Regulačná stanica má rozpočet 650.000 Kčs, jej dodanie bolo určené na I. štvrťrok 1992. Bol spracovaný % odber plynu pre jednotlivých odberateľov. Výška združených finančných prostriedkov 1,500.000 Kčs, z toho podľa % rozdelenia 468.000  Obec Nemce, 619.000 Obec Selce, 75.000 Obec Kynceľová a 336.000 DMP š.p. Nemce.

Obec Nemce dostala od MF SR v roku 1991 dotáciu na plynofikáciu obce vo výške 800.000 Kčs, z toho 416.000 Kčs sa zaplatilo za rúry na plyn, 300.000 Kčs bola záloha na RS, na začiatku roka 1992 ostalo ešte 82.000 Kčs. Začiatkom roka 1992 a vyskytol problém s dvomi občanmi z obce Kynceľová, ktorí mali výhrady k trase plynofikácie a nechceli dať súhlas s vykúpením ich pozemkov pod výstavbu. Po spracovaní zmeny trasy v projekte a ich súhlasom bolo prisľúbené vydanie stavebného povolenia od Obvodného úradu Banská Bystrica do 15. septembra 1992.  Na práce spojené s plynofikáciu bol vypísaný konkurz. Dňa 21.10.1992 bolo odovzdané stavenisko, vytýčila sa čiara a začalo sa  s výstavbou. Bolo dojednané, že od SPP obec  dostane 1,000.000 Kčs s tým, že stavba po dokončení prejde bezodplatným prevodom na Plynáreň. Koncom roka 1992 obec požiadala o finančné prostriedky na ďalšiu etapu plynofikáciu obce v roku 1993 SPP Zvolen vo výške 2,500.000 Sk. Žiadosť bola prijatá, výška schválnej dotácie bude obci oznámená začiatkom roka 1993. V apríli 1993 vola ukončená rasa VTL po most medzi Kynceľovou a Nemcami, kde má byť Regulačná stanica. Ďalšia výstavba bola naplánovaná popri bytovkách cez Lúčnu ulicu. Obec dostala  v apríli 1993 z Fondu životného prostredia MŽP SR dotáciu vo výške 1,000.000 Sk s pomerom financovania na plynofikáciu 1 mil. Sk z MŽP a 1,5 mil. Sk z prostriedkov obce.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.5.1993 Ing. Kostiviar Peter pripomenul nedodržanie termínu výstavby plynofikácie obce zo strany firmy BaJ, Ing. Miloš Hromada. Tiež upozornil na skutočnosť, aby finančné prostriedky ktoré obec dostala od Plynárov a z Fondu ŽP neboli predmetom jednania o združení finančných prostriedkov obcí Nemce, Selce a Kynceľová. V pláne plynofikácie bytoviek boli zahrnuté len 4 bytovky, jedna bytovka, ktorá  mala prejsť do správy obce nebola v projekte zahrnutá. Do 30.9.1993 bola ukončená I. etapa plynofikácie. B vetva bola ukončená v dĺžke 617 m, A vetva začína od RS 3000 až po Lúčnu ulicu. Bytovky budú napojené na plynovú prípojku.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 31.8.1993 boli poslanci informovaní o výsledku užšej súťaže a žiadosti firmy BaJ na oddialenie termínu ukončenia prác na VTL z dôvodu nepriaznivých prírodných podmienok.  Predseda stavebnej komisie Ing. Kostiviar Ondrej žiadal dohodnúť nefakturovanie čiastky 100 tis. Sk za práce na VTL, nakoľko nebol dodržaný termín začatia prác na VTL podľa HZ  a obec môže uplatniť voči firme BaJ penalizáciu. Plynofikácia obce podľa zmluvy mala byť odovzdaná do 30.9.1993. Bol odvolaný dovtedajší stavebný dozor p. Gregor z IÚM. Novým stavebným dozorom sa stal pracovník IÚ Ing. Dobrota. Na RS je stavebný dozor Kostiviar Ľubomír. Starosta dostal za úlohu doriešiť v jednaní financovanie zo strany OÚ Selce a Poľnohospodárskeho družstva Nemce. Tiež bolo potrebné vyriešiť vykurovanie kultúrneho domu, nakoľko nie všetky miestnosti mali vykurovacie telesá. Bolo potrebné vypísať súťaž a nájsť najekonomickejší spôsob a variant vykurovania kultúrneho domu. V tej súvislosti bolo potrebné tiež doriešiť majetko-právne  vysporiadanie pozemkov pod KD. V mesiaci september 1993 bola vykonaná I. tlaková skúška, ktorá prebehla úspešne. Bolo ešte potrebné vykonať II. tlakovú skúšku a odovzdať Regulačnú stanicu po vykonaní uzemnenia a práce na VTL firme SPP OZ Zvolen. Popred DMP Nemce bolo potrebné vytrhať staré potrubie vedľa plynu a dohodnúť, ktorá zainteresovaná strana tieto práce uhradí. Na Lúčnej ulici bolo vykonaných 11 prípojok od hlavného potrubia cez cestu, ktoré sa robili podľa zisteného záujmu občanov o plyn. Dodávku a montáž potrubia po hlavný uzáver odberného zariadenia je financovaný SPP Zvolen, odbočky boli projektované a odsúhlasené SPP a sú súčasťou plynovodu. Každá odbočka vytvára možnosť napojenia min. 2 rodinných domov, pričom jej vyvedenie SPP Zvolen požadovalo na hranicu 2 susedných pozemkov.

Dňa 3.11.1993 po vykonaní poslednej tlakovej skúšky bol vykonaný ostrý prepoj a naplnenie potrubia, aby mohli byť vykurované bytovky. Investor – Obec Nemce informoval, že má ekonomické problémy, nakoľko Obec Selce a DMP š.p. Nemce si neplnia zmluvné záväzky. Je potrebné zakúpiť ďalšie rúry v hodnote 350.000 Sk cez firmu BaJ pre realizáciu ďalšej plynofikácie na Nemčianskej ceste a prejednať finančné krytie aj zo strany Poľnohospodárskeho družstva Nemce, ktoré tiež prejavilo záujem o pripojenie na plyn.

Ku dňu 2.12.1993 kedy zasadalo obecné zastupiteľstvo bolo v správe uvedené, že plynofikácia obce je zrealizovaná v štádiu ukončenia a odovzdania RS 3000, VTL prípojky v dĺžke 964 m a časť líniovej stavby STL a NTL v obci o celkovej dĺžke 1.445 m, ktorá bola odovzdaná bezodplatným prevodom podniku SPP OZ Zvolen. Po vydaní Kolaudačného rozhodnutia boli rozvody uvedené do používania s napojením plynovej kotolne na sídlisku v obci.

V roku 1994 bolo naplánované ukončenie stavby dokončením líniovej stavby STL a NTL v dĺžke 1.715 m. Obec Nemce požiadala Štátny fond životného prostredia na rok 1994 o poskytnutie finančných prostriedkov na plynofikáciu v čiastke 2,5 mil. Sk.

Dňa 10.1.1994 bol napustený plynom systém VTL a RS. Dňa 12.1.1994 bol napustený plynom systém STL a NTL. Prvý účastník pán Sršeň Viliam bol napojený na plyn 21.1.1994. Bolo podaných 48 žiadostí na pripojenie, ktoré boli odstúpené plynárom.

V hodnote 350.000 Sk boli dodané a uskladnené v obci rúry na ďalší rozvod plynu. Vo februári 1994 sa pokračovalo v dokončení plynofikácie Lúčnej ulice k cintorínu a v marci sa vykonal rozvod vedľa p. Bartkoviča k Nemčianskej ceste. Pokračovalo sa v dokončení prípojok na Lúčnej ulici a príprave prác na asfaltovaní Lúčnej ulice. V mesiaci jún bol predpoklad začať s výstavbou na Nemčianskej ceste až po Poľnohospodárske družstvo Nemce. Nakoľko obci neboli schválené prostriedky z dotácie so ŠFŽP na I. etapu, obec bude žiadať prostriedky z fondu v II. etape a tiež žiadať dotáciu od plynárenského podniku. Súčasne obec vstúpila do jednania  Komunálnou bankou o schválenie úveru vo výške 2,500.000 Sk na financovanie dokončenia plynofikácie II. etapy v zmysle  zmluvy. Na základe zmeny legislatívy bolo potrebné ukončiť celú stavbu do konca roku 1994, pretože v roku 1995 už nebolo možné používať na plynofikáciu oceľové rúry ale len z PVC materiálu, ktorý bol však podstatne drahší. Pretrvával aj naďalej problém financovania hlavne zo strany Obce Selce, ktorá dlhovala sumu 1,028.400 Sk, DMP š.p. Nemce sumu 303.152 Sk, Obec Kynceľová 82.205 Sk a v prípade že bytovka Nemčianska cesta 1,3,5 neprejde do obce tak suma aj za plynofikáciu tejto bytovky od Pozemných stavieb Banská Bystrica vo výške 69.858 Sk. Podiel Obce Nemce na neuhradených výdavkoch bol 303.152 Sk.

Dňa 12.2.1994 sa konalo v obci verejné zhromaždenie občanov k otázkam ďalšieho postupu výstavby a financovania Plynofikácie Banská Bystrica – Nemce, severovýchod I. etapa. Na rokovaní bolo prítomných 9 členov obecného zastupiteľstva a 41 občanov obce Nemce. Starosta obce Ondrej Kováčik informoval o aktuálnom stave v plynofikácii obce a upozornil na problém financovania zo strany združených obcí a firiem podľa % účasti. Poslanci doporučili vymáhanie pohľadávok súdnou cestou po posúdení právnikom. Z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov bola obec nútená pre nedostatok finančných prostriedkov požiadať o úver vo výške 1,5 mil. Sk Prvú komunálnu banku a.s. Banská Bystrica, aby práce  na plynofikácii obce mohli byť ukončené. Poslanci aj prítomní občania súhlasili s navrhovaným riešením vzniknutej situácie. V marci 1994 bola požiadavka zo strany občanov na zvýšenie počtu prekopávok na Lúčnej ulici a možnosť ich finančného krytia z rozpočtu obce na plynofikáciu. Cena jednej prekopávky činila 1.380 Sk/1 meter. Obec nemala potrebné finančné prostriedky na vykonanie naviac prác aj z dôvodu prijatia úveru z banky. Práce pokračovali na Lúčnej ulici a položením potrubia cez Hlbokú cestu. Počas prác na Nemčianskej ceste sa doprava presmeruje cez Lúčnu ulicu. V apríli 1994 bolo konštatované že je položené a zasypané potrubie na Hlbokej ceste, pokračuje sa v prácach na uložení potrubia od kultúrneho domu po koniec Lúčnej ulice. Poslanec p. Gregor odporučil nevykonať asfaltovanie Lúčnej ulice v pôvodnom termíne po 15.5.1994, nakoľko vykopané a zasypané úseky cesty ešte stále sadajú a došlo by k preliačeniu cesty po dočasnom presmerovaní dopravy z Nemčianskej cesty počas výstavby plynofikácie. Bol navrhnutý termín asfaltovania Lúčnej ulice až na jeseň 1994. Do jesene by sa napojili aj ostatní občania na tomto úseku, ktorí sa ešte nestihli zatiaľ napojiť. Na Nemčianskej ceste nastali problémy s povolením rozkopávky zo strany Slovenskej správy ciest z dôvodu podmienenia vykonania geologického prieskumu pre zosuv pôdy v Senici, kde bola ukončená plynofikácia tejto časti mesta Banská Bystrica. Na základe spracovaného odborného posudku nie je potreba vykonať geologický prieskum a práce na plynofikácii môžu pokračovať od mesiaca jún 1994. V júni sa pripravovala aj kolaudácia úseku Lúčnej ulice po cintorín. V júli nasledovali výkopové práce na Nemčianskej ceste a kladenie hlavného potrubia po predchádzajúcom vytýčení trasy plynovodu. Starosta obce podal žiadosť na ŠFŽP o poskytnutie finančných prostriedkov na II. polrok 1994 vo výške 1,2 mil. Sk. Položil sa asfaltový koberec v Hlbokej ceste. Občania tejto časti obce si vybavovali stavebné povolenia a súhlasy na odber plynu, aby mohli byť vyznačené prekopávky od hlavného potrubia. O plynofikáciu prejavil záujem aj pán Maťovčík, súkr. podnikateľ prevádzkujúci Bitúnok v areáli Poľnohospodárskeho družstva Nemce. Dňa 30.8.1994 bolo preberacie konanie ďalšieho úseku plynofikácie obce na Nemčianskej ceste, bolo potrebné odstrániť menšie závady aby mohla byť vykonaná kolaudácia a napustený plyn  prvej časti Nemčianskej cesty v hlavnom potrubí. Následne sa môžu zrealizovať prípojky plynu k rodinným domom v tomto úseku. Niektorí občania si chceli budovať prípojky ešte pred ukončením tlakových skúšok vo svojich rodinných domoch, čo bolo podľa plynárenských predpisov neprípustné. Na časti stavby plynofikácie v úseku od obchodu Jednota SD po stredisko Poľnohospodárskeho družstva sa v októbri 1994 vyskytli problémy pri tlakovej skúške, tento úseku zatiaľ nebol odovzdaný plynárom. Termín ukončenia stavby bol z tohto dôvodu v omeškaní asi jeden mesiac. Prekopávky na tomto úseku neboli v projekte zahrnuté, preto obec pod  vedením nové starostu Dušana Mydla začala zabezpečovať súhlasy OSC, Obvodného úradu a Obvodnej polície na prekopávku a vybavilo sa predĺženie platnosti rozhodnutia na rozkopávku Nemčianskej cesty od hlavného potrubia. Práce boli úspešne ukončené 14.12.1994 kedy v priebehu jedného dňa boli spravené výkopové práce, uložené potrubie a zasypané výkopy. Afaltovanie úseku Nemčianskej cesty od začiatku obce až po kultúrny dom sa  realizovalo v mesiaci november 1994, úsek od kultúrneho domu po koniec obce sa predpokladal do 30.4.1995. Pri jednaní s firmou BaJ bolo zistené že neboli vyfakturované obci ešte niektoré stavebné práce realizované v roku 1993 v čiastke 570.000 Sk. Následným jednaním s dodávateľom stavby boli dohodnuté termíny úhrady týchto nákladov.

Prestavané finančné prostriedky na stavbe „Plynofikácia Banská Bystrica – Nemce, severovýchod I. etapa“ boli celkom vo výške:

Spoločné náklady – združené prostriedky:  1,256.506,65 Sk

VTL vetva:                                                      706.560,-   Sk

Regulačná stanica:                                        1,461.842,-   Sk

Rozvody STL a NTL                                    4,672.351,-   Sk

Celkom:                                                        8,097.259,65 Sk 

 

Jarmila Hudecová

 

 

 

Udalosti

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:87
TÝŽDEŇ:268
CELKOM:495176

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30