Obsah

Personálne obsadenie obecného úradu

Starostka

Alena KRAJŇÁKOVÁ


Mobil : 0905 643 357
E-mail: obec@nemce.sk

Zamestnanci obecného úradu:

Ing. Katarína Malachovská

Hlavný kontrolór obce

 

Jarmila Hudecová e-mail: jarmila.hudecova@nemce.sk
Ekonómka obce

 • mzdy a personalistika
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • vedenie účtovníctva
 • sprístupňovanie informácií
 • štatistika a výkazníctvo
 • správa majetku, pohľadávok a záväzkov obce
 • činnosť v oblasti zachovania kultúrnych tradícií a remesiel
 • prenesený výkon na úseku školstva

 

Eva Tóthová e-mail: eva.tothova@nemce.sk
Referent samosprávy

 • evidencia obyvateľstva
 • miestne dane a poplatky
 • prenesený výkon v stavebnej oblasti
 • civilná obrana a ochrana
 • evidencia hrobových miest
 • vyhlasovanie miestnym rozhlasom
 • oblasť zamestnanosti - drobné obecné služby /ESF/
 • manipulácia so správnymi poplatkami
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • štatistické zisťovanie vo vymedzenej oblasti

 

Zlata Slančíková e-mail: zlata.slancikova@nemce.sk
Referent samosprávy a knihovník

 • podateľňa, správa registratúry - archivácia dokumentov
 • štatistické zisťovanie vo vymedzenej oblasti
 • prenesený výkon štátnej správy v sociálnej oblasti
 • manipulácia so správnymi poplatkami
 • vedenie obecnej knižnice
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
 • agenda pre propagačnú činnosť obce
 • odpadové hospodárstvo
 • prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia
 • evidencia SHR
 • vedenie pokladne
 • sprístupňovanie informácií

 

Eva Lamperová

Upratovačka

 

Peter Spodniak

Údržbár, skladník CO