Obsah


Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Nemce v roku 2019: 


21. f e b r u á r            štvrtok            18.00 hod.
16. m á j                       štvrtok            19.00 hod.
15. a u g u s t              štvrtok            19.00 hod.
14. n o v e m b e r      štvrtok            18.00 hod.