Obsah

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Nemce v roku 2020: 


27. f e b r u á r a             štvrtok            18.00 hod.

 

21. m á j a                        štvrtok            18.00 hod.

 

19. a u g u s t a                streda             17.00 hod.

 

19. n o v e m b r  a           štvrtok           18.00 hod.