Obsah

Klub seniorov

Klub Seniorov bol riadne navrhnutý a schválený členskou základňou, bol zaregistrovaný aj so stanovami klubu dňa 04.05.2006 na MV SR.

Klub má 75 členov, s toho 5 členov výborov a 2 členovia revíznej komisie. Plán aktivít Klubu sa schvaľuje na výročnej schôdzi, ktorá sa koná na konci roka spojená s posedením pri vianočnej kapustnici a s občerstvením. Výbor sa schádza podľa potreby, na zabezpečenie úloh schválených na výročnej schôdzi.Plán práce sa zameriava na kultúrnu činnosť, návštevou folklórnych podujatí a návštevou historických a kultúr-nych pamiatok v našich mestách.

Klub má založený krúžok šikovných rúk, ktorý vznikol 18. októbra 2006 a navštevuje ho 10 paličkárok, ktoré sa pravidelne schádzajú každý pondelok, v kultúrnom dome, kde majú na to svoju miestnosť a vedie ho pani Soňa Valentová.

Za spolupráce Obecného úradu sa uskutočňuje každý rok výstava ručných prác, pestovateľských produktov a súťaž o upečenie jablkového koláča.

Klub má na starosti aj pestovanie a udržiavanie kvetinového záhonu pri pomníku padlých v l. svetovej vojne a SNP.

Zabezpečuje pomoc na vyzvanie obecného úradu pri čistení cintorína, a bude sa starať o čistotu a poriadok okolo novo vybudovaného domu smútku.

Klub existuje ani nie 2 roky, činnosť sa dá hodnotiť kladne a bude sa snažiť aby bola ešte lepšia a priniesla členom Klubu radosť a dobré zážitky z ďalších podujatí.

Predseda Klubu