Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Cesty, inžinierske siete

Cesty, inžinierske siete

Doprava v obci

Cez obec prechádza štátna cesta 111/06634, ktorá vytvára okružný prepoj Kynceľová -Kostiviarska. Okruh je cez obec Kynceľová spolu so št. cestou 111/06633 od mestskej časti Senica pripojený pri Dopravnom závode SAD na štátnu cestu l. triedy č. 66 a v Kostiviarskej prostredníctvom št. cesty 111/0592 na cestu l. triedy č. 59. Severná časť okruhu je pôvodne účelová komunikácia podniku Stredosl. cementárne, z ktorej bol neskôr vybudovaný dopravný prístup do rekreačnej oblasti Šachtičky pod Panským dielom.

Prieťah cesty obcami Kynceľová a Nemce je najstarším úsekom tohto cestného okruhu a tvorí hlavnú os urbanizácie obcí. Dĺžka miestnych komunikácií predstavuje 2812 m.

Obec Nemce aj po osamostatnení od mesta Banská Bystrica v decembri 1990 zabezpečuje dopravu detí a občanov prímestská linka Malachov - Nemce. Najväčší podiel ťažkej dopravy má podnik DHP Nemce, keďže tento je situovaný v južnej časti obce a prevládajúce smerovanie tejto dopravy je k štátnej ceste 1/66, obec zaťažuje v súčasnosti minimálne.

Obec je okrem dopravy produkovanej miestnymi obyvateľmi a I zásobovaním mierne zaťažená dopravou na Sásovú a rekreačnou dopravou smerom na Šachtičky.

Inžinierske siete v obci

TELEKOMUNIKÁCIE

Obec je napojená na telekomunikačnú sieť spoločnosti Slovak Telekom a.s., ale zatiaľ nie je k dispozícii digitálna telefónna ústredňa.

Územie celej obce je pokryté signálom oboch mobilných operátorov.

PLYNOFIKÁCIA OBCE

V obci Nemce je riešená plošná plynofikácia strednotlakovým plynovodom.

Pri Nemčianskej ceste je VTL plynovod ukončený regulačnou stanicou RS 3000. Hlavný STL rozvod je potrubím DN 200. Lúčna ulica je napájaná nízkotlakovým plynovodom NTL DN 150. V súčasnom období je na plynofikáciu napojených 80 rodinných domov, 4 bytovky SBD a Poľnohospodárske družstvo Nemce.

ENERGETIKA V OBCI

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z distribučnej 220/110 kV sústavy cez transformovňu Medzibrod. Odber elektrickej energie je zabezpečovaný 33 kV sústavou a to z linky č. 308 Banská Bystrica -Podbrezová. Do obce sú z vedenia č. 308 vzdušné prípojky na 3 stožiarové trafostanice 22/04 kV -250 kVA. kábelovou VN prípojkou je napojená transformačná stanica pri bytovkách Tr 22/0,4 kV - 400 kVA. Je to murovaná trafostanica, vyťažená na max. výkon. Prepojená je s koncovou trafostanicou v areáli podniku DMP.

Sekundárna sieť je postavená ako vonkajšia vzdušná na betónových stĺpoch. Len v časti, kde sú obytné domy je rozvod sekundárnym káblom. Transformačné stanice, ktoré zásobujú obec, nie sú navzájom prepojené, tzn. že sú napájané len z jednej strany ako koncové.

Verejné osvetlenie je prevedené na betónových stĺpoch spoločne s rozvodom NN. Priamo cez obec popri obyt. domoch prechádza 110kV vedenie č.7840. Svojim ochranným pásmom 15m od krajného vodiča na každú stranu blokuje značné územie a priamo atakuje územie vhodné na výstavbu.

VODOVOD A KANALIZÁCIA

V obci sa nachádza doprovodná zeleň vodného toku Nemčiansky potok s jeho prítokmi. Charakteristickými drevinami. Okrasná a úžitková zeleň pri rodinných domoch. V ovocných záhradách a jednotlivé stanovištia rozptýlenej zelene. Severná časť katastra je pokrytá lesným porastom.

Obec je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Zdrojom vody je Pohronský skupinový vodovod. Prívodné potrubie DN 150 mm zaúsťuje do Vodojemu 150 m3 na káte 460 m n.m.

Zásobné potrubie v jednom tlakovom pásme zásobuje celú obec. V dolnej časti obce je odbočka vodovodného potrubia DN 100 mm, ktorá vyúsťuje do Vodojemu Senica 100 m3 na kote 430 m n.m. Z tohto sú zásobované obce Senica a Kynceľová.

V Súčasnej dobe má obec vybudovanú verejnú kanalizáciu, ktorá odvádza splaškové vody spolu s dažďovými vodami bez čistenia do Selčianskeho potoka. Na kanalizáciu je pripojená Nemčianska cesta a Lúčna ulica.

Samostatný systém odkanalizovania tvorí 5 x 36 b.j. spolu s areálom podniku DHP. Odpadné vody z tohoto systému sa privádzajú na malú čistiareň odpadových vôd. Čistiareň Vznikla intenzifikáciou starej Čistiarne, ktorá pozostávala zo štrbinovej nádrže. ČOV sa rozšírila o aeróbno biologickú časť s využitím jestvujúcej mechanickej časti -štrbinovej nádrže. Odpadová voda po prechode reaktormi je od vedená do dosadzovacej nádrže, kde sa oddelí aktívny kal a vyčistená voda odteká cez prepadový žIab do recipientu cez Spojovaciu šachtu. Do šachty je zaústená aj jednotná kanalizácia z obce. Na činnosť ČOV nepriaznivo vplýva skutočnosť, že odpadové vody privádzané do nej, niesú len čisté splašky, ale sú čiastočne zaťažované balastnými dažďovými vodami. Podľa doteraz vykonávaných kontrolných meraní je účinnosť ČOV cca 90 %.

ODPAD

V roku 2003 obec začala so separovaným zberom odpadu. Separovaný odpad je z obce vyvážaný raz mesačne. V súčasnosti však tvorí iba doplnkový systém odstraňovania odpadu, lebo ešte stále väčšina občanov využíva klasickú likvidáciu do kuka nádob, ktoré sú odvážané na skládku tuhého komunálneho odpadu Škradno.

Počas roka obec pre občanov objednáva aj vývoz špeciálnych veľkokapacitných kontajnerov, ktoré slúžia hlavne na odpad, ktorý sa produkuje pri sezónnych prácach.

Niekoľkokrát do roka obec vykonáva taktiež zber odpadových surovín ako sú papier, kovový šrot, ale aj ekologicky nebezpečné výrobky ako napr. akumulátory, pneumatiky a pod.

Udalosti

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:61
TÝŽDEŇ:61
CELKOM:504189

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4