Obsah

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín vykonávajú pracovníčky obecného úradu.

Lehota na vybavenie : na počkanie  

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:        

 •   platný občiansky preukaz
 •   listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Poplatok:    2,00 € za každý podpis  

Upozornenie:                                                                                    

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu Nemce sa vykonáva po dohode so   zodpovedným pracovníkom

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov 

  

Osvedčovanie listín 

K vybaveniu potrebujete:                                                   

 •    platný občiansky preukaz
 •    listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny

Poplatok: 2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu                   

                  4,00 € za jednu stranu originálu českého textu 

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy
 • listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • listiny s reliéfnou pečaťou

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.