Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Sociálna služba

Sociálne služby sú činnosti, ktoré prispievajú k uspokojeniu potrieb občanov a ktoré zabezpečujú základné primárne životné podmienky pre ľudí, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba a svoju nepriaznivú situáciu nevedia zvládnuť sami. Tieto služby sú jednou z foriem riešenia hmotnej a sociálnej núdze občana a sú legislatívne vymedzené zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Obec taktiež v rámci sociálnej pomoci pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov prostredníctvom zriadeného Klubu seniorov v obci.

Hlavným cieľom samosprávy v sociálnej oblasti je snaha umožniť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii zotrvať v spoločnosti ako jej:

  • rovnocenní členovia
  • využiť svoj duševný a fyzický potenciál
  • žiť nezávisle v kontakte s inými osobami v prirodzenom sociálnom prostredí

V žiadosti si vyberiete a označíte jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby posúdený. Prílohou žiadosti je tlačivo " Lekársky nález " Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim  zmluvným /obvodným/ lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho / zmluvného lekára , ktoré nie je staršie viac ako šesť mesiacov / napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod./. Vyplnenú a podpísanú " Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu " aj s potvrdeným tlačivom " Lekársky nález " alebo iným lekárskym potvrdením / napr. prepúšťacia správa - nie staršia ako 6 mesiacov / doručíte na obecný úrad Nemce.

Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti občana  bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti  na poskytnutie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania " Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby".

K tejto žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie so Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené tlačivo " Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby" s osvedčeným podpisom na obecnom úrade.

Opatrovateľská služba v domácnosti

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci Nemce a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa osobitného predpisu alebo je odkázaná na pomoc pri ukonoch sebaobsluhy, ukonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu.

Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Nemce na základe lekárskeho posudku, sociálneho postudku, posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžu požiadať v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti žiadateľa.

Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu občanovi s trvalým pobytom je:

  1. 2,00 Eura/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je nad 600 Eur mesačne,
  2. 1,50 Eura/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je do 600 Eur mesačne

Tlačivá

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po:

  7.00 -12.00       12.30-15.00

Ut: Nestránkový deň
St:   7.00 -12.00                12.30-17.00
Št:   7.00 -12.00                 12.30-15.00
Pi:   7.00-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:87
TÝŽDEŇ:268
CELKOM:495176

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Vývoz odpadu 2024

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30