Menu
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce
Obec Nemce

Sociálna služba

Sociálne služby sú činnosti, ktoré prispievajú k uspokojeniu potrieb občanov a ktoré zabezpečujú základné primárne životné podmienky pre ľudí, ktorí sa nemôžu postarať sami o seba a svoju nepriaznivú situáciu nevedia zvládnuť sami. Tieto služby sú jednou z foriem riešenia hmotnej a sociálnej núdze občana a sú legislatívne vymedzené zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Obec taktiež v rámci sociálnej pomoci pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov prostredníctvom zriadeného Klubu seniorov v obci.

Hlavným cieľom samosprávy v sociálnej oblasti je snaha umožniť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii zotrvať v spoločnosti ako jej:

  • rovnocenní členovia
  • využiť svoj duševný a fyzický potenciál
  • žiť nezávisle v kontakte s inými osobami v prirodzenom sociálnom prostredí

V žiadosti si vyberiete a označíte jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby posúdený. Prílohou žiadosti je tlačivo " Lekársky nález " Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim  zmluvným /obvodným/ lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho / zmluvného lekára , ktoré nie je staršie viac ako šesť mesiacov / napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod./. Vyplnenú a podpísanú " Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu " aj s potvrdeným tlačivom " Lekársky nález " alebo iným lekárskym potvrdením / napr. prepúšťacia správa - nie staršia ako 6 mesiacov / doručíte na obecný úrad Nemce.

Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti občana  bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti  na poskytnutie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania " Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby".

K tejto žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie so Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené tlačivo " Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby" s osvedčeným podpisom na obecnom úrade.

Opatrovateľská služba v domácnosti

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci Nemce a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa osobitného predpisu alebo je odkázaná na pomoc pri ukonoch sebaobsluhy, ukonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu.

Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Nemce na základe lekárskeho posudku, sociálneho postudku, posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžu požiadať v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti žiadateľa.

Úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu občanovi s trvalým pobytom je:

  1. 2,00 Eura/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je nad 600 Eur mesačne,
  2. 1,50 Eura/hod. ak príjem občana a spoločne posudzovaných osôb je do 600 Eur mesačne

Tlačivá

Samospráva

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Úradné hodiny obecného úradu:

Po: 7.30-12.00 12.30-17.00
Ut: Nestránkový deň
St: 7.30-12.00 12.30-17.00
Št: 7.30-12.00 12.30-15.30
Pi: 7.30-12.00

Kamerový systém

V obci Nemce sa nachádza kamerový systém.

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 447
TÝŽDEŇ: 3170
CELKOM: 243051

Registrácia na MKhlas

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2