Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

Príloha k VZN č. 2/2020 Stiahnuté: 49x | 22.05.2020

VZN Obce Nemce č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemce Stiahnuté: 19x | 30.12.2020

Stránka