Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce Stiahnuté: 217x | 01.01.2011

VZN č. 3/2015 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt v MŠ Nemce Stiahnuté: 145x | 01.01.2015

VZN obce Nemce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce Stiahnuté: 181x | 01.01.2018

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 206x | 01.01.2017

Doplnok k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemce Stiahnuté: 151x | 01.01.2016

VZN obce Nemce č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemce Stiahnuté: 149x | 01.01.2016

VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 159x | 14.11.2018

VZN č. 4/1995 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a doplnok. Stiahnuté: 43x | 02.05.2018

VZN obce Nemce č.2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Stiahnuté: 126x | 30.01.2014

VZN č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Nemce Stiahnuté: 197x | 17.09.2015

VZN č. 4/2014 o úhradách stanovených obcou Nemce za služby občanom Stiahnuté: 154x | 31.10.2014

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce Stiahnuté: 68x | 25.02.2019

VZN č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách Stiahnuté: 73x | 12.12.2018

VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemce Stiahnuté: 33x | 23.08.2019

Prílohy k VZN č. 5/2019 Stiahnuté: 22x | 29.11.2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatku za KO Stiahnuté: 40x | 29.11.2019

VZN č. 2/2019 o ochrane drevín + príloha Stiahnuté: 19x | 29.11.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Nemce Stiahnuté: 12x | 29.11.2019

VZN Obce Nemce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce. Stiahnuté: 21x | 28.02.2020

VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemce Stiahnuté: 6x | 22.05.2020

Stránka