Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 187x | 04.05.2018

Obec a susedské spory - príručka postupu riešenia susedských sporov Stiahnuté: 321x | 04.05.2018

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 167x | 27.04.2015

Interná smernica o prijímaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 121x | 04.05.2018

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 220x | 04.05.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 162x | 02.01.2019

Knižničný a výpožičný poriadok Stiahnuté: 99x | 19.02.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 77x | 25.02.2019

Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 44x | 09.05.2019

Zasady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 49x | 02.01.2019

Prevádzkový poriadok - verejné detské ihrisko Stiahnuté: 38x | 12.07.2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 33x | 26.08.2019

Registratúrny poriadok platný od 1.7.2019 Stiahnuté: 43x | 30.08.2019

Smernica č. 1/2019 o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 18x | 01.10.2019

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 178x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 303x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 151x | 01.01.2010

VZN č. 3/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku Stiahnuté: 142x | 01.01.2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 178x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 230x | 04.05.2018

Stránka