Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 370x | 04.05.2018

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 297x | 27.04.2015

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 371x | 04.05.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 451x | 02.01.2019

Knižničný a výpožičný poriadok Stiahnuté: 229x | 19.02.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 190x | 25.02.2019

Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 149x | 09.05.2019

Zasady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 208x | 02.01.2019

Prevádzkový poriadok - verejné detské ihrisko Stiahnuté: 166x | 12.07.2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 142x | 26.08.2019

Registratúrny poriadok platný od 1.7.2019 Stiahnuté: 233x | 30.08.2019

Smernica č. 1/2019 o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 123x | 01.10.2019

Smernica č. 1/2021 o vedení kroniky obce Nemce Stiahnuté: 25x | 22.03.2021

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 298x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 583x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 290x | 01.01.2010

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 384x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 387x | 04.05.2018

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce Stiahnuté: 349x | 01.01.2011

VZN č. 4/1995 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a doplnok. Stiahnuté: 141x | 02.05.2018

Stránka