Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 143x | 04.05.2018

Obec a susedské spory - príručka postupu riešenia susedských sporov Stiahnuté: 237x | 04.05.2018

Smernica č. 2/2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 209x | 01.01.2016

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 128x | 27.04.2015

Interná smernica o prijímaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 95x | 04.05.2018

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 180x | 04.05.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 101x | 02.01.2019

Knižničný a výpožičný poriadok Stiahnuté: 60x | 19.02.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 52x | 25.02.2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 21x | 09.05.2019

Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 19x | 09.05.2019

Zasady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 16x | 02.01.2019

Prevádzkový poriadok - verejné detské ihrisko Stiahnuté: 13x | 12.07.2019

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 146x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 213x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 123x | 01.01.2010

VZN č. 3/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku Stiahnuté: 109x | 01.01.2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 130x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 175x | 04.05.2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 98x | 04.05.2018

Stránka