Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 94x | 04.05.2018

Obec a susedské spory - príručka postupu riešenia susedských sporov Stiahnuté: 102x | 04.05.2018

Smernica č. 2/2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 97x | 01.01.2016

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 78x | 27.04.2015

Interná smernica o prijímaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 58x | 04.05.2018

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 67x | 23.02.2015

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 116x | 04.05.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 17x | 02.01.2019

Knižničný a výpožičný poriadok Stiahnuté: 5x | 19.02.2019

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 101x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 108x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 78x | 01.01.2010

VZN č. 3/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku Stiahnuté: 61x | 01.01.2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 65x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 91x | 04.05.2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 61x | 04.05.2018

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce Stiahnuté: 77x | 01.01.2011

VZN obce Nemce č.2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Stiahnuté: 61x | 30.01.2014

VZN č. 4/2014 o úhradách stanovených obcou Nemce za služby občanom Stiahnuté: 70x | 31.10.2014

VZN č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Nemce Stiahnuté: 94x | 17.09.2015

Stránka