Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 131x | 04.05.2018

Obec a susedské spory - príručka postupu riešenia susedských sporov Stiahnuté: 204x | 04.05.2018

Smernica č. 2/2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 158x | 01.01.2016

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 118x | 27.04.2015

Interná smernica o prijímaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 86x | 04.05.2018

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 164x | 04.05.2018

Komunitný plán sociálnych služieb Stiahnuté: 77x | 02.01.2019

Knižničný a výpožičný poriadok Stiahnuté: 42x | 19.02.2019

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 41x | 25.02.2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 15x | 09.05.2019

Príloha k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Nemciach Stiahnuté: 14x | 09.05.2019

Zasady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 3x | 02.01.2019

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 139x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 187x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 112x | 01.01.2010

VZN č. 3/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku Stiahnuté: 98x | 01.01.2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 114x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 160x | 04.05.2018

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 88x | 04.05.2018

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce Stiahnuté: 121x | 01.01.2011

Stránka