Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2017

Správa o čerpaní rozpočtu 1. polrok 2017 Stiahnuté: 164x | 01.01.2017

Konsolidovaná výročná správa Obec Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 122x | 21.08.2018

Konsolidovaná súvaha Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 131x | 21.08.2018

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 126x | 21.08.2018

Poznámky k 31.12.2017 ku konsolidácii Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 103x | 21.08.2018

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 97x | 14.09.2018

Poznámky účtovnej závierky k 31.12.2017 Stiahnuté: 174x | 14.09.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 229x | 14.09.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 118x | 14.09.2018

Rok 2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 90x | 21.02.2017

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 95x | 20.02.2017

Výkaz ziskov a strát MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 91x | 01.01.2016

Výkaz ziskov a strát obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 95x | 14.02.2017

Súvaha MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 94x | 24.02.2017

Súvaha Obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 91x | 14.02.2017

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2016 Stiahnuté: 127x | 01.01.2016

Uznesenie - Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 93x | 01.01.2016

Správa o čerpaní rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 124x | 01.01.2016

Stanovisko k Záverečnému účtu obce Nemce rok 2016 Stiahnuté: 112x | 15.03.2017

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 Stiahnuté: 100x | 01.01.2016

Stránka