Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 74x | 05.04.2018

Správa o čerpaní rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 7x | 27.02.2019

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 81x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 83x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 104x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 122x | 01.01.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemce na rok 2017 Stiahnuté: 103x | 01.01.2017

Správa o čerpaní rozpočtu 1. polrok 2017 Stiahnuté: 90x | 01.01.2017

Konsolidovaná výročná správa Obec Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 84x | 21.08.2018

Konsolidovaná súvaha Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 90x | 21.08.2018

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 84x | 21.08.2018

Poznámky k 31.12.2017 ku konsolidácii Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 67x | 21.08.2018

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 60x | 14.09.2018

Poznámky účtovnej závierky k 31.12.2017 Stiahnuté: 83x | 14.09.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 82x | 14.09.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 52x | 14.09.2018

Rok 2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 57x | 21.02.2017

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 63x | 20.02.2017

Výkaz ziskov a strát MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 57x | 01.01.2016

Výkaz ziskov a strát obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 53x | 14.02.2017

Stránka