Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2017

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 73x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 93x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 100x | 01.01.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemce na rok 2017 Stiahnuté: 94x | 01.01.2017

Správa o čerpaní rozpočtu 1. polrok 2017 Stiahnuté: 76x | 01.01.2017

Konsolidovaná výročná správa Obec Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 74x | 21.08.2018

Konsolidovaná súvaha Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 83x | 21.08.2018

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 77x | 21.08.2018

Poznámky k 31.12.2017 ku konsolidácii Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 55x | 21.08.2018

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 53x | 14.09.2018

Poznámky účtovnej závierky k 31.12.2017 Stiahnuté: 43x | 14.09.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 59x | 14.09.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 43x | 14.09.2018

Rok 2016

Finančný výkaz o plnení rozpočtu MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 49x | 21.02.2017

Finančný výkaz o plnení rozpočtu obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 56x | 20.02.2017

Výkaz ziskov a strát MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 50x | 01.01.2016

Výkaz ziskov a strát obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 44x | 14.02.2017

Súvaha MŠ Nemce rok 2016 Stiahnuté: 51x | 24.02.2017

Súvaha Obec Nemce rok 2016 Stiahnuté: 47x | 14.02.2017

Záverečný účet Obce Nemce za rok 2016 Stiahnuté: 84x | 01.01.2016

Stránka