Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Rok 2019

Zmena rozpočtu Obce Nemce - RO č. 3/2019 Stiahnuté: 6x | 26.08.2019

Rok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 Stiahnuté: 139x | 01.01.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 135x | 13.08.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Stiahnuté: 156x | 14.09.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 96x | 05.04.2018

Správa o čerpaní rozpočtu - rok 2018 Stiahnuté: 30x | 27.02.2019

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 21x | 07.05.2019

Konsolidovaná výročná správa Obce Nemce za rok 2018 Stiahnuté: 14x | 17.06.2019

Poznámky ku KVS Obce Nemce za rok 2018 textová časť Stiahnuté: 12x | 17.06.2019

Poznámky ku KVS Obce Nemce za rok 2018 tabuľky Stiahnuté: 13x | 17.06.2019

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 99x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 101x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 126x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 172x | 01.01.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemce na rok 2017 Stiahnuté: 122x | 01.01.2017

Správa o čerpaní rozpočtu 1. polrok 2017 Stiahnuté: 127x | 01.01.2017

Konsolidovaná výročná správa Obec Nemce za rok 2017 Stiahnuté: 103x | 21.08.2018

Konsolidovaná súvaha Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 117x | 21.08.2018

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 108x | 21.08.2018

Poznámky k 31.12.2017 ku konsolidácii Obec Nemce 2017 Stiahnuté: 89x | 21.08.2018

Stránka