Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 462x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 320x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 347x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 1000x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 423x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 275x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 1011x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 574x | 01.01.2016

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 293x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 332x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 253x | 01.01.2009

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 182x | 01.07.2012

Rok 2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 Stiahnuté: 37x | 07.08.2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Stiahnuté: 45x | 25.08.2020

Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 46x | 25.08.2020

Správa audítora Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Nemce za rok 2019 Stiahnuté: 27x | 25.09.2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Stiahnuté: 15x | 11.12.2020

Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - príjmy Stiahnuté: 16x | 11.12.2020

Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 - výdaje Stiahnuté: 15x | 11.12.2020

Rekapitulácia rozpočtu obce Nemce na rok 2021a na roky 2022-2023 Stiahnuté: 12x | 11.12.2020

Stránka