Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 97x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 62x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 72x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 89x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 65x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 60x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 89x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 70x | 01.01.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce Stiahnuté: 57x | 28.01.2008

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 72x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 50x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 55x | 01.01.2009

Rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu vfiacročného rozpočtu obce Nemce na roky 2020 - 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 17x | 06.11.2018

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - príjmy Stiahnuté: 23x | 06.11.2018

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - výdaje Stiahnuté: 23x | 06.11.2018

Rok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 Stiahnuté: 78x | 01.01.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 74x | 13.08.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Stiahnuté: 55x | 14.09.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 53x | 05.04.2018

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 62x | 01.01.2018

Stránka