Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 419x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 296x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 312x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 553x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 388x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 258x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 935x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 507x | 01.01.2016

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 265x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 306x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 237x | 01.01.2009

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 152x | 01.07.2012

Rok 2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 Stiahnuté: 22x | 07.08.2020

Zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Stiahnuté: 25x | 25.08.2020

Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov za 1. polrok 2020 Stiahnuté: 20x | 25.08.2020

Správa audítora Konsolidovanej účtovnej závierky Obce Nemce za rok 2019 Stiahnuté: 13x | 25.09.2020

Rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Nemce na roky 2020 - 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 Stiahnuté: 251x | 07.05.2019

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - príjmy Stiahnuté: 231x | 06.11.2018

Finančný rozpočet obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 - výdaje Stiahnuté: 238x | 06.11.2018

Zmena rozpočtu obce Nemce - RO č. 1/2019 Stiahnuté: 208x | 25.02.2019

Stránka