Obsah

Starosta informuje

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

V obci bude v roku 2012 spoločnosť Marius Pedersen, a.s. vykonávať vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu nasledovne:

 

KOMUNÁLNE ODPADY

Zmesový komunálny odpad

(komunálny odpad po vytriedení zložiek)

 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ.

Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly, zvierací trus a iné prímesy.

V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.) nebude nádoba vyprázdnená!

 

Zber zmesového komunálneho odpadu sa zabezpečuje :

- 110L kuka nádoba

- 120 L nádoba

- 240L nádoba

- 1100L kontajner

- veľkoobjemovými kontajnermi „VOK“

- plastové vrecia (Pešia zóna)

iné zberné nádoby - nepoužívať

 

Nádoby na komunálny odpad musia spĺňať :

  1. Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené
  2. Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že je poklop zadretý (neotvára sa volne) môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.
  3. 110 l kuka – nádoby a 120l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca to nemôže eliminovať.

 

Objemný odpad

Objemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť do zberných nádob.

Občania obce majú možnosť takýto odpad vyviesť na skládku do Zvolenskej Slatiny alebo môžu ho umiestniť počas jarného alebo jesenného upratovania do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci.

 

Vývoz odpadov počas sviatkov

V prípade, že vývoz KO a separovaného zberu v obci v roku 2012 pripadne na sviatok, vývoz bude realizovaný podľa stanoveného harmonogramu, s výnimkou sviatočných dní 1.1.; 25.12. a Veľkonočný pondelok. V tieto uvedené sviatočné dni sa vývoz KO ani separovaného zberu NEVYKONÁVA.

V takomto prípade bude vývoz zložiek KO realizovaný v náhradnom termíne, ktorý bude verejnosti včas oznámený.

Ako správne separovať ?

Odovzdaním / vyhodením odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak, začína..

Všetky vytriedené suroviny putujú na Zberný dvor, kde sú následne RUČNE triedené

Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA.

 

Zbierané – triedené zložky komunálneho odpadu:

• papier a kartón

• plasty

• sklo

• tetrapaky a kovové obaly

• biologický rozložiteľný odpad

 

Ako triediť zložky komunálneho odpadu?

Každá domácnosť obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené) na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu v obci sa vykonáva takto :

 

Naplnené, neuzatvorené vrece

občan, ktorí separuje, vyloží pre svoj rodinný dom

tak, aby ho zamestnanci Marius Pedersen mohli odviezť.

 

 

 

papier = zviazané do balíka

 

ČO TAM PATRÍ :

Kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy, kartón, papierová lepenka.

 

čo tam nepatrí :

znečistený a mokrý papier,(napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové plienky

(Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu)

 

 

 

 

sklo = zelené vrece

 

ČO TAM PATRÍ :

prázdne fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín a kečupu.

 

čo tam nepatrí :

tabuľové sklo, zrkadlá, porcelán, keramika, žiarovky, žiarivky, iné

prímesi komunálneho odpadu

(Tabuľové sklo, žiarivky a žiarovky môžu občania aj

podnikatelia odovzdať na Zbernom dvore, zrkadlá, porcelán,

keramika – tieto zložky patria do zmesového komunálneho

odpadu)

 

 

 

plasty = žlté vrece

 

ČO TAM PATRÍ :

PET fľaše: fľaše od jedlých olejov, fľaše od nealko nápojov, vína, sirupov

HDPE Fľaše : fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody a pod.

PP fľaše : fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP

Fólia : číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj Bublinková neznečistená

 

čo tam nepatrí :

fľaše od motorových olejov , chemikálii- postrekov od lepidiel, farieb

a riedidiel (sú to nebezpečné odpady a patria do Zberného dvora),

linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od smotany,

jogurtu, masla a pod.

(Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu)

 

 

 

tetrapaky = červené vrece

 

ČO TAM PATRÍ :

Tetrapaky : vyprázdnené obaly z džúsov, mlieka a iných

nápojov

Kovové obaly :vyprázdnené obaly od alkoholických

a nealkoholických nápojov

 

čo tam nepatrí :

Ostatné druhy obalov (znečistené obaly zvyškami ich obsahu)

a iné zložky KO.

(Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu)

Triedene zložky komunálneho odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné vlastnosti

 

 

nebezpečné odpady

 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:

• svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť

• vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)

• jedlé oleje a tuky

• opotrebované motorové oleje

• farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

• batérie a akumulátory

• vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory,

počítače, sporáky, práčky

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob !!!

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti