Obsah

Združenie urbariátu, pozemkové spoločenstvo Nemce

Urbariát - Pozemkové spoločenstvo

Združenie urbariátu Pozemkové spoločenstvo Nemce, vykonáva svoju činnosť už vyše 14 rokov. Jeho názov sa na základe zákona niekoľkokrát menil.

Prvou členskou schôdzou bolo odsúhlasené navrátenie vlastníctva užívania lesov a pasienok. Toto preberania lesov a pasienok bol náročné pre nedostatok vlastníckych a evidenčných podkladov a bolo vo veľkej miere zdokladované. Každý hospodársky rok bol zakončený valným zhromaždením a vyhodnotením činnosti. Pasienky sú v obhospodarovaní v nájme AGRONEMCE a lesné porasty spoločne obhospodaruje Združenie urbariátu. V priebehu roka sa na základe lesného hospodárskeho plánu vysádzajú mladé sadenice, ťaží sa drevná hmota, rozostavajú sa lapače kôrovcov, ošetruje a pestuje sa lesný porast.

Práca výboru urbariátu je riadená a kontrolovaná lesným odborným hospodárom. Na základe hospodárskych výsledkov sa vyplácajú finančné prostriedky podľa vlastníctva členských podielov. Finančnú a účtovnícku činnosť urbariátu kontroluje revízna komisia.

V tomto roku bolo valné zhromaždenie v mesiaci február, kde bola zhodnotená celoročná činnosť urbárskej spoločnosti. Nepriaznivé počasie v zimných a jarných mesiacoch nám zapríčinilo množstvo kalamity na našich porastoch, najmä borovicového porastu v Kopaniciach, čím bola znehodnotená kvalita drevnej hmoty.

Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo Nemčan