Obsah

Obecná knižnica

Oznamujeme čitateľom, že Obecná kniznica je presťahovaná do Kultúrneho domu  / bývalá Izba tradícií / na prízemí.

 

knihovnaObecná knižnica obsahuje  2 825 knižných titulov. Otvorená je každú stredu od 16.00 hod. do 17.30 hod. V knižnici je aj počítač pripojený na internet a počas výpožičných hodín je k dispozícii čitateľom aj verejnosti. Keďže polovicu čitateľov tvoria deti a mládež, zakúpili sme pre ne aj náučné a logické hry. Využite aj Vy možnosť bezplatného zapožičania kníh zo širokej ponuky. Tešíme sa na Vás.
Knižničný poriadok

 1. Knižničný poriadok upresňuje vzájomné vzťahy knižnice s jej užívateľmi.
 2. Užívateľom sa môže stať len občan alebo jeho rodinný príslušník s trvalým pobytom v Obci Nemce, zaregistrovaním a vydaním registračného listu.
 3. Evidenčný list je doklad, ktorý oprávňuje užívateľov používať služby knižnice. Vydáva sa bezplatne.
 4. Evidenčný list sa vystavuje na kalendárny rok a jeho platnosť treba každý rok obnovovať.
 5. Ak užívateľ zmení meno, bydlisko - je povinný bezodkladne túto zmenu knižnici oznámiť.
 6. Užívateľom sa požičiavajú knižné tituly po podpísaní výpožičiek v evidenčnom liste.
 7. Užívateľ môže mať súčasne vypožičaných najviac 4 knižné tituly.
 8. Výpožičná lehota je jeden mesiac.
 9. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie predĺžiť ešte o jeden mesiac.
 10. Ak užívateľ nevráti požičané knižné tituly vo výpožičnej lehote, knižnica ho písomne upomenie, v tom prípade je povinný zaplatiť za upomienku každý čitateľ nasledovne: 
  • 0,70 € + za každú knihu 0,10 €
  • za každý týždeň navyše sa každému čitateľovi počíta 0,20 €. Po bezvýslednom upomínaní sa vypožičané knižné tituly vymáhajú súdnou cestou. Užívateľ musí uhradiť knižnici všetky náklady s tým spojené.
 11. Užívateľ je povinný vrátiť vypožičané knižné tituly v takom stave ako ich prevzal. Pred vypožičaním ich má preveriť a všetky závady ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí nesie zodpovednosť za neskôr zistené závady.
 12. Ak používateľ knižné tituly poškodí, alebo stratí, môže knižnica požadovať, aby nahradil škodu tým, že:
  • zabezpečí uvedenie knižného titulu do pôvodného stavu
  • zaobstará kópiu strateného knižného titulu
  • poskytne finančnú náhradu za stratený alebo poškodený knižný titul v obstarávacej cene. 
   O spôsobe náhrady rozhoduje knižnica, užívateľ je povinný uhradiť i všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti so stratou a poškodením vznikli vo forme manipulačného poplatku vo výške 2,- € za každú knižnú jednotku. Ak sa knižnica s užívateľom o náhrade škody nedohodne, rozhodne o nej súd.
 13. Výnimky z knižničného poriadku povoľuje starosta Obce.
 14. Obecná knižnica poskytuje služby internetu. Úhrada sa platí za každých aj začatých 10 minút pripojenia 0,20 €.
 15. Úhrada za vytlačenie l strany z tlačiarne v knižnici 0,10 €.

Knižničný poriadok schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Nemce uznesením č. 165/2009 zo dňa 29.1.2009.

Ruší sa týmto Knižničný poriadok schválený OZ uznesením č. 136/2005 zo dňa 25.8.2005. Knižničný poriadok Obecnej knižnice Nemce nadobúda účinnosť 1.2.2009.

Dušan M y d l o
starosta obce