Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Smernice a zásady

Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Nemce Stiahnuté: 25x | 04.05.2018

Obec a susedské spory - príručka postupu riešenia susedských sporov Stiahnuté: 48x | 04.05.2018

Smernica č. 2/2016 o registratúrnom poriadku Stiahnuté: 39x | 01.01.2016

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 41x | 27.04.2015

Interná smernica o prijímaní podnetov o protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 28x | 04.05.2018

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 34x | 23.02.2015

Štatút Obce Nemce Stiahnuté: 57x | 04.05.2018

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2009 o vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane Stiahnuté: 59x | 01.01.2009

VZN č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní Stiahnuté: 40x | 01.01.2008

VZN č. 1/2010 o miestnom referende Stiahnuté: 40x | 01.01.2010

VZN č. 3/2008 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu smútku Stiahnuté: 29x | 01.01.2008

VZN č. 3/2002, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Nemce Stiahnuté: 29x | 01.01.2002

VZN o podmienkach držania a chovu psov Stiahnuté: 53x | 04.05.2018

VZN č. 2/2005 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách Stiahnuté: 46x | 01.01.2005

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 28x | 04.05.2018

VZN č. 1/2011 o chove včiel v katastrálnom území obce Nemce Stiahnuté: 40x | 01.01.2011

VZN obce Nemce č.2/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Stiahnuté: 24x | 30.01.2014

VZN č. 4/2014 o úhradách stanovených obcou Nemce za služby občanom Stiahnuté: 28x | 31.10.2014

VZN č. 1/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Nemce Stiahnuté: 25x | 17.09.2015

VZN č. 3/2015 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt v MŠ Nemce Stiahnuté: 23x | 01.01.2015

Stránka