Obsah

Finančné dokumenty obecného úradu

Finančné smernice a zásady

Smernica č. 5/2015 Tvorba, použitie a účtovanie opravných položiek Stiahnuté: 3x | 01.01.2015

Smernica č. 4/2015 Obeh účtovných dokladov v obci Nemce Stiahnuté: 2x | 01.01.2015

Smernica č. 1/2015 Tvorba, použitie a účtovanie rezerv Stiahnuté: 3x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2015 Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob Stiahnuté: 1x | 01.01.2015

Smernica č. 2/2015 Spôsob vedenia účtovníctva Stiahnuté: 1x | 01.01.2015

Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 1x | 17.05.2018

Smernica č. 5/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách Stiahnuté: 3x | 01.01.2016

Smernica č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách Stiahnuté: 1x | 01.01.2016

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce Stiahnuté: 3x | 28.01.2008

Prílohy k Smernici č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly Stiahnuté: 3x | 01.01.2016

Smernica č.1/2016 o zásadách vedenia obecnej pokladnice Stiahnuté: 2x | 01.01.2016

Smernica č. 2/2009 Evidencia a spôsob účtovania DHM a DNM Stiahnuté: 1x | 01.01.2009

Rok 2018

Návrh - Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 Stiahnuté: 1x | 01.01.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 Stiahnuté: 3x | 01.01.2018

Správa o čerpaní výdavkov a plnenie príjmov za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 1x | 13.08.2018

Rok 2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 - výdaje Stiahnuté: 2x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Obce Nemce - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Stiahnuté: 2x | 01.01.2017

Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2018 a návrhy na roky 2019,2020- príjmy Stiahnuté: 1x | 01.01.2018

Zmena rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 Stiahnuté: 3x | 01.01.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemce na rok 2017 Stiahnuté: 3x | 01.01.2017

Stránka