Obsah

Osvedčovanie listín a podpisov

Doba vybavenia: na počkanie

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

originál listiny, ktorá má byť osvedčovaná,
fotokópia osvedčovanej listiny,
platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas, povolenie na pobyt pre cudzinca.

Správny poplatok:

za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2 €
za každú začatú stranu v českom jazyku: 2 €

Obec nevykonáva osvedčovanie listín:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
- ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Osvedčovanie podpisov

K vybaveniu potrebujete:

listinu, na ktorej sa má podpis overiť
platný občiansky preukaz, príp. cestovný pas alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

Správny poplatok:

za overenie 1 podpisu: 2,00 €

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva len na listinách v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku, ktoré majú byť použité v SR a ČR.